uitnodiging algemene jaarlijkse leden vergadering

 • 3 januari 2017

Het BLTC bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene leden vergadering, die zal worden gehouden op dinsdag 24 januari 2017 om 20.15 uur in de Tennis- en Squash Hal op het Hendrik Smitlaantje 4* te Blaricum.

Agenda:

 1. Opening Ingekomen stukken en/of mededelingen
 2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 28 januari 2016 
 3. Goedkeuring van het jaarverslag van het Bestuur en van de commissies: de Commissie Wedstrijd Tennis, de Jeugdcommissie, de Open Toernooi Commissie, de Parkcommissie, de Recreatie Commissie, de Redactiecommissie en de Sponsorcommissie 
 4. Contributie: voorstel wijzigingen 
 5. Financieel jaarverslag van de penningmeester (exploitatie 2016) en verslag van de kascommissie 
 6. Benoeming van de kascommissie 2018 
 7. Vaststelling begroting 2016/2017 
 8. Verkiezing van de voorzitter 
 9. Verkiezing van het bestuur
 10. Bekendmaking van de commissies en hun samenstelling 
 11. Club van 100 
 12. Plan renovatie en innovatie (Padel sport) tennispark BLTC 
 13. Voorstel uitgifte ledencertificaten tennispark renovatie 
 14. Rondvraag 
 15. Sluiting met na afloop een drankje

*voorheen Schapendrift 1