uitnodiging algemene jaarlijkse ledenvergadering 25 januari 2018

  • 9 januari 2018

Het BLTC bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene leden vergadering op donderdag 25 januari 2018 om 20.15 uur in Dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 24 januari 2017 
4. Goedkeuring van het jaarverslag van het Bestuur en van de jaarverslagen van de commissies: de Commissie Wedstrijd Tennis, de Jeugdcommissie, de Open toernooi commissie, de Parkcommissie, de Recreatie Commissie en de Redactiecommissie
5. Contributie: voorstel wijzigingen
6. Financieel jaarverslag van de penningmeester (exploitatie 2017) en verslag van de kascommissie
7. Benoeming van de kascommissie 2019
8. Vaststelling begroting 2017/20178 
9. Verkiezing van de voorzitter 
10. Verkiezing van het bestuur 
11. Samenstelling van de commissies op de website
12. Club van 50
13. Masterplan 2030
14. Rondvraag
15. Sluiting met na afloop een drankje