buitengewone algemene leden vergadering donderdag 18 oktober 2018 om 20.15 uur

  • 3 oktober 2018

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een buitengewone algemene leden vergadering, die zal worden gehouden op donderdag 18 oktober 2018 om 20.15 uur in dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3 te Blaricum.

Agenda: 

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
  3. Verkiezing van een bestuurslid (zie toelichting hieronder)
  4. Stand van zaken “Masterplan 2030” (ter informatie)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting 

Toelichting bij punt 3:

Het bestuur stelt voor om als bestuurslid te benoemen: Hans de Roos.
Het bestuur zou daarmee op 4 leden komen.
Het voornemen is dat hij de functie van secretaris zal vervullen.
Statutair zijn er dan nog 3 vacante bestuurszetels.

Tegenkandidaten / nieuwe kandidaten kunnen tot 5 dagen voor de vergadering aangemeld worden.
Voorstellen voor tegenkandidaten / nieuwe kandidaten dienen te worden ondersteund door ten minste 10 stemgerechtigde leden en vergezeld te gaan van een bereidverklaring van de desbetreffende persoon. 
De kandidatuur dient te worden ingeleverd bij voorzitter@bltcblaricum.nl