Algemene Leden Vergadering 31 januari 2019

  • 2 januari 2019

Het BLTC bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV), die zal worden gehouden op donderdag 31 januari 2019 om 20.15 uur in Dorpshuis Blaercom, Schoolstraat 3, 1261 EV Blaricum

De voorlopige agenda is als volgt:

1. Opening, ingekomen stukken en mededelingen
2. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 25 januari 2018
3. Goedkeuring van het jaarverslag van het Bestuur en van de jaarverslagen van de commissies: de Commissie Wedstrijd Tennis, de Jeugdcommissie, de Open Toernooi Commissie, de Parkcommissie, de Redactiecommissie en de Club van 50
4. Contributie: voorstel wijzigingen
5. Verslag van de penningmeester (exploitatie 2018) en van de kascommissie
6. Benoeming van de kascommissie 2020
7. Vaststelling begroting 2019
8. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (zie bijlagen in de nieuwsbrief)
9. Verkiezing van de voorzitter
10. Verkiezing van het bestuur
11. Samenstelling van de commissies
12. Masterplan 2030 / toekomst van de club
13. Rondvraag
14. Sluiting met na afloop een drankje

Bijlagen volgen later in januari, m.u.v. agendapunt 8 (nu reeds bijgesloten in de nieuwsbrief).

Aansluitend vindt een 2de ALV plaats, indien er in de 1ste ALV onvoldoende leden aanwezig zijn om over een statutenwijziging te beslissen. De agenda voor deze 2de ALV is dan als volgt:

1. Opening
2. Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement (zie bijlagen in de nieuwsbrief)
3. Sluiting met na afloop een drankje