buitengewone algemene jaarlijkse ledenvergadering 17 oktober 2019

  • 1 oktober 2019

Het bestuur nodigt u van harte uit voor een buitengewone algemene leden vergadering, die zal worden gehouden op donderdag 17 oktober 2019 om 20.00 uur in het Vitusgebouw, Kerklaan 10 te Blaricum.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
3. Toekomstplannen BLTC, tennispark en hal
    a. Inleiding door bestuur
    b. Presentatie door beoogde nieuwe exploitant
    c. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst BLTC met exploitant
    d. Goedkeuring beëindiging erfpachtovereenkomst
4. Rondvraag
5. Sluiting

Toelichting bij punt 3:

Bij punt 3a zal het bestuur in vervolg op eerdere berichten de laatste stand van zaken m.b.t. de plannen voor BLTC, tennispark en hal toelichten. De eerdere berichten zijn nog steeds te zien op de website.

Bij punt 3b zal de beoogde nieuwe exploitant nader op de plannen ingaan. Daartoe zullen de directieleden Ernst ter Meulen en Martien Valentijn (beide ook lid van BLTC) aanwezig zijn. Als opstapje is de beoogde nieuwe layout van het park als bijlage toegevoegd aan de nieuwsbrief.

Bij punt 3c wordt de ontwikkelde samenwerkingsovereenkomst tussen BLTC en de nieuwe exploitant toegelicht. Het betreft een meerjarige overeenkomst. Deze vergt daarom goedkeuring van de meerderheid van de aanwezige leden in de (B)ALV (zie de statuten artikelen 10.3.c en 16.3). De overeenkomst is als bijlage bij de nieuwsbrief verstuurd.

Bij punt 3d wordt aan de ALV gevraagd de beëindiging van de lopende erfpacht-overeenkomst goed te keuren. De nieuwe exploitant zal met de gemeente een nieuwe langlopende erfpachtovereenkomst sluiten voor tennispark èn hal. Ook deze goedkeuring vergt een (gewone) meerderheid van stemmen.

Wij hopen u in groten getale in ’t Vitus te mogen begroeten op 17 oktober.

Het BLTC bestuur
Nico van Wieringen
Selma Alphenaar
Hans de Roos