contributiereglement

 1. Begripsbepalingen

  Vereniging : Sportvereniging BLTC Blaricum gevestigd te Blaricum, Hendrik Smitlaantje 4
  Lid : Natuurlijk persoon die speelgerechtigd is voor zowel Vereniging als KNLTB, inclusief Ere-Leden ( benoemd via de ALV ). Een Non-playing Lid is niet speelgerechtigd voor de Vereniging maar wel voor de KNLTB.
  Contributie : Onder contributie wordt verstaan de jaarlijkse bijdrage welke een Lid moet betalen, met uitzondering van Ere-Leden .De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld in de  Algemene Leden Vergadering.
  Bestuur : Bestuur van de Vereniging.
  Ledenadministratie : Het orgaan dat namens het Bestuur belast is met het verwerken van aanmeldingen en opzeggingen van lidmaatschappen, met het verwerken van wijzigingen in gegevens van leden alsmede met de facturering en incassering van de Contributie.
  Verenigingsjaar : 15 maart tot en met 31 oktober.
  ALV : De algemene ledenvergadering van de Vereniging.
  Website : De website van de Vereniging ( www.bltcblaricum.nl ).
  KNLTB : Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond

 2. Toepassingsgebied en inwerkingtreding
  1. Dit reglement is, met inachtneming van de statuten van de Vereniging, van toepassing op alle leden en non playing Leden van de Vereniging.
  2. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2016.

 3. Aanmelden lidmaatschap
  1. De Vereniging gebruikt een aanmeldingsformulier dat beschikbaar is op de Website. Indien men niet beschikt over een computer met internetverbinding kan men een aanmeldingsformulier aanvragen bij de Ledenadministratie.
  2. Men kan uitsluitend Lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier uit te printen, te ondertekenen en te retourneren aan de Ledenadministratie waarvan de adresgegevens op de Website staan. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
  3. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager tevens te kennen dat hij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat ter inzage is op de Website.
  4. Binnen 2 weken na de indiening van het aanmeldingsformulier ontvangt de aanvrager van of namens het bestuur een ontvangstbevestiging per e-mail of brief en informatie over plaatsing op een wachtlijst of over plaatsing als Lid. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.
  5. Het bestuur kan de toetreding van een Lid met redenen omkleed weigeren.
  6. De aanvrager is Contributie verschuldigd vanaf de dag waarop de aanvrager speelgerechtigd is en kan deelnemen aan de door hem gewenste activiteit(en) van de Vereniging. De Vereniging zal deze datum bevestigen aan de aanvrager.

 4. Lidmaatschap
  1. Elk kalenderjaar worden in de ALV de lidmaatschapscategorieën vastgesteld. Voor iedere lidmaatschapscategorie kan een ander contributiebedrag zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement worden vastgesteld.
  2. Het Bestuur bepaalt, met inachtneming van de reglementen van de KNLTB, welke lidmaatschapscategorie van toepassing is op een Lid.
  3. Leden die op grond van artikel 7 van dit reglement te laat zijn met betalen kunnen geen enkele aanspraak maken op de gebruikelijke faciliteiten die aan het lidmaatschap verbonden zijn.
  4. Leden dienen adreswijzigingen en wijzigingen in (bank)rekeningnummers per omgaande aan de Ledenadministratie door te geven. Eventuele kosten die door de Vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen worden op het desbetreffende Lid verhaald.

 5. Contributie
  1. Jaarlijks zal door de ALV de Contributie voor het komende kalenderjaar worden vastgesteld.
  2. Indien de persoonlijke omstandigheden van een Lid daartoe aanleiding geven kan het Bestuur afwijken van het door de ALV vastgestelde contributiebedrag.
  3. De Vereniging hanteert gezinskortingen.

 6. Wijze van betaling, boetes en administratiekosten
  1. De Contributie dient te worden betaald door middel van automatische incasso. Een Lid machtigt gelijktijdig met zijn aanmelding bij de Vereniging om doorlopend Contributie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1, te incasseren. De Contributie wordt in maart van het lopende kalenderjaar, automatisch afgeschreven van de bank-of girorekening van het lid of een van de ouders/verzorgers van het Lid als vermeld op het aanmeldingsformulier.
  2. Indien, om welke reden dan ook, een automatische incassopoging van de door het Lid of de ouders/verzorgers van het Lid opgegeven rekening niet mogelijk blijkt, zal de Vereniging na één maand nogmaals een incassoronde uitvoeren, teneinde het Lid in de gelegenheid te stellen aan zijn contributieverplichtingen te voldoen. In dat geval zijn administratiekosten ten bedrage van € 15,00 verschuldigd. De vervaldatum van de contributiebetalingsverplichting wordt voor de eerste incassoronde gesteld op 1 april en voor de tweede incassoronde op 1 mei van enig kalenderjaar.

 7. Te late betaling
  1. Na het verstrijken van de eerste vervaldatum zonder dat betaling van de Contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het Lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.
  2. Aan leden die op 15 maart voor de eerste incassoronde en/of op 1 mei voor de tweede incassoronde van enig kalenderjaar nog niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan wordt een aanmaning verzonden na de tweede incassoronde. De verschuldigde Contributie wordt alsdan verhoogd met een boete van 15% van het contributiebedrag. naast de € 15,00 administratiekosten.
  3. Leden die op 1 mei van enig Verenigingsjaar nog niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan,worden met onmiddellijke ingang geschorst door het Bestuur. Vanaf dat moment zal periodieke publicatie van de leden met contributieachterstand op de Website kunnen plaatsvinden. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij aan hun contributieverplichtingen, inclusief eventuele verhoging door administratiekosten en boetes, hebben voldaan.
  4. Leden die op 1 juni van enig kalenderjaar nog steeds niet aan hun contributieverplichting en eventuele administratiekosten en boetes hebben voldaan worden tot royement voorgedragen aan de (bijzondere) ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het Verenigingsjaar, derhalve blijft de Contributie verhoogd met eventuele administratiekosten en boete verschuldigd.
  5. Royementen door de Vereniging zullen onverwijld aan de KNLTB worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar tot royement zullen worden voorgedragen.
  6. Na schorsing conform lid 3 van dit artikel kan het Bestuur de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het Lid. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 20% van het te incasseren bedrag of wanneer de werkelijke kosten hoger zijn op de feitelijk gemaakte kosten, naast de boete zoals genoemd in artikel 7 lid 2.

 8. Hardheidsclausule
  1. Opzegging gedurende het Verenigingsjaar is niet mogelijk en een Lid blijft de Contributie te allen tijde (geheel) verschuldigd.
  2. Een Lid kan een verzoek indienen, op de wijze zoals omschreven in artikel 8.3, om non-playing Lid te worden (maximaal één seizoen) voor 1 januari. Het non-playing lidmaatschap wordt automatisch na afloop weer omgezet in een gewoon lidmaatschap. Een verzoek om non-playing Lid te worden, wordt enkel gehonoreerd in geval van een ernstige en langdurige blessure of ziekte, zwangerschap of een verplicht verblijf in het buitenland. In bijzondere gevallen kan een non-playing lidmaatschap voor meerdere jaren worden aangevraagd. Deze dient met redenen omkleed te zijn en voorgelegd te worden ter goedkeuring aan het bestuur.
  3. Leden die in aanmerking denken te komen voor het non-playing lidmaatschap van een kalenderjaar dienen hiertoe een schriftelijk verzoek met een bewijs te richten aan de ledenadministratie, die het verzoek toetst aan het contributiereglement en het verzoek zo nodig aan het bestuur voorlegt.
  4. Indien de omzetting naar non-playing lidmaatschap zoals bedoeld in art 8.2 wordt gedaan op of na 1 december en voor 1 maart van enig kalenderjaar, dan is slechts de helft van de jaarcontributie voor een non-playing Lid verschuldigd. De KNLTB contributie blijft daarentegen volledig verschuldigd.
  5. Indien een verzoek tot omzetting naar een non-playing lidmaatschap wordt gedaan op of na 1 maart van het kalenderjaar blijft de volledige Contributie verschuldigd.
  6. Het non-playing lidmaatschap, zoals bedoeld in art 8.2, 8.3 en 8.4 wordt automatisch teruggezet in een gewoon lidmaatschap inclusief contributieverplichtingen. Met uitzondering van de door bestuur goedgekeurde bijzondere gevallen zoals vermeld staat in art. 8.2.

 9. Opzegging lidmaatschap
  1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail. Opzeggingen dienen te worden gericht aan de Ledenadministratie waarvan de adres gegevens op de Website zijn te vinden. Opzegging voor het volgende Verenigingsjaar dient te geschieden voor 1 januari van het voorgaande kalenderjaar. Voor opzeggingen tussen 1 januari en 1 februari wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Een opzegging na 1 februari doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende Verenigingsjaar.
  2. Binnen een maand na ontvangst van de opzeggingsbrief ontvangt de aanvrager van de Ledenadministratie namens het Bestuur een ontvangstbevestiging per brief of e-mail. De opzegging is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

 10. Reglementswijziging
  Dit reglement kan alleen worden gewijzigd en opnieuw vastgesteld door de (bijzondere) ALV met een gewone meerderheid van stemmen.

  Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering, d.d. 28 januari 2016

  Secretaris                                                                                           Voorzitter