baanreglement

 1. Seizoen

Het tennisseizoen loopt van 15 maart t/m 31 oktober.

 1. Kleding

Tenniskleding is verplicht. Op de buitenbanen zijn ‘tennisschoenen’ verplicht. Het is niet toegestaan de banen te betreden met ander schoeisel dan tennisschoenen, ook op de momenten dat de banen niet voor het tennisspel gebruikt worden! Voor degenen, die gebruik maken van de hal, zijn schone tennisschoenen verplicht.

 1. Afschrijven

Leden die wensen te spelen, dienen dit kenbaar te maken door een van de onbespeelde (lege) banen te reserveren op het daarvoor bestemde afschrijfbord. Dit doet men door een geldige en van een pasfoto voorziene lidmaatschapskaart, op het afschrijfbord op te hangen, achter het nummer van de baan waarop men wil spelen. Bij een enkelspel mag er 30 minuten, bij een dubbelspel en bij “drie op de baan” 45 minuten worden gespeeld. Alle afschrijvingen gelden alleen als er voor een enkelspel 2, voor een dubbelspel 4 en voor “ drie op de baan” 3 geldige lidmaatschapskaartjes op het afschrijfbord zijn bevestigd. Het is niet toegestaan hiervoor een kaartje van een ander lid te gebruiken. De afschrijving is dan ongeldig en het desbetreffende kaartje kan door de groundsman worden ingenomen. Alleen wanneer alle banen in de desbetreffende categorie bezet zijn kan men een baan reserveren voor de eerstkomende speelbeurt. Dit doet men door het lidmaatschapskaartje op het afschrijfbord op te hangen vlak achter de kaarten van de leden die op dat moment op de betrokken baan spelen. Degene die niet meer wenst te spelen is verplicht zijn/haar lidmaatschapskaartje van het afschrijfbord te verwijderen. Afschrijven is alleen toegestaan als men zelf op het park aanwezig is. De groundsman is te allen tijde bevoegd één of meerdere banen buiten gebruik te stellen. Dit wordt op het afhangbord kenbaar gemaakt.

 1. Slepen na het spelen

Gedurende het hele seizoen is iedereen die gespeeld heeft verplicht zijn baan te slepen.

 1. Oefenmuur

Bij grote drukte mag niet langer dan 10 minuten van de oefenmuur gebruik worden gemaakt.

 1. Buitenbanen

Indien een baan niet bespeeld kan/mag worden, wordt dit kenbaar gemaakt op het afschrijfbord. Na regen of onderhoudsbeurt door de groundsman of diens plaatsvervanger wordt door de spelers toestemming gevraagd tot het opnieuw betreden van de baan en dient men opnieuw af te schrijven.

 1. Binnenbanen

Bij slecht weer of om andere dringende redenen zal door de groundsman en/of het bestuur toestemming worden gegeven om van een binnenbaan gebruik te maken. Voor het vrij spelen op de banen 1, 2 en 3 zal er na 19.00 uur een kleine huur berekend worden om met name de lichtkosten te dekken (info en betaling achter de bar). Dit zal gedurende de hele dag ook gelden voor de banen 4 en 5, daar op die banen altijd het licht aan moet. Voor leden geldt een gereduceerd tarief. Voorrang genieten training en competitie. Het kan zijn dat omliggende verenigingen in de gelegenheid gesteld worden om gebruik te maken van de binnenbanen bij open toernooien. Het binnen spelen kan alleen geschieden met een paar schone en liefst tweede paar tennisschoenen.

 1. Training

De trainer(s) zal in overleg met het bestuur 1 of meer banen mogen bezetten. Dit wordt op het afschrijfbord bekend gemaakt.

 1. Evenementen en competitie

Voor competitiewedstrijden en/of evenementen georganiseerd door de club zullen bepaalde banen worden gereserveerd. Door dit reserveren vervalt voor de betrokken baan zonodig het geldende baanschema. Tijdens de clubkampioenschappen voor senioren en junioren en het Open Toernooi kunnen het aantal benodigde banen en het baanschema met voorrang op elk ander evenement gereserveerd danwel gewijzigd worden. Mededelingen hierover zullen in het clubhuis op het afschrijfbord en indien mogelijk in het website/clubblad worden gedaan. De Verenigings Competitie Leider (VCL) heeft op competitiedagen de bevoegdheid het baanreglement ten gunste van een goed verloop van de competitie te wijzigen.

 1. Introductie

Introductie van niet-leden is slechts toegestaan vanaf 1 juni. Men kan niet meer dan 3 maal per tennisseizoen geïntroduceerd worden. Alle introducé(e)s dienen te worden genoteerd in het daarvoor bestemde boek bij de bar en dienen onmiddellijk te betalen. Zij ontvangen dan een introductiekaartje, op het afschrijfbord kan dit worden opgehangen. Introducé(e)s kunnen alleen onder begeleiding van een lid van BLTC Blaricum gebruik maken van dit systeem. Bij overtreding van dit artikel is artikel 16 van toepassing. Ook voor introducé(e)s geldt het baanreglement. Bij competitiewedstrijden en/of evenementen kan er niet worden geïntroduceerd.

 1. Toss

Het is een lid niet toegestaan bij deelname aan de toss, met zijn/haar lidmaatschapskaartje af te schrijven op een niet voor de toss bestemde baan.

 1. Baanindeling

Maandag t/m vrijdag (tot) 19.00 uur hebben junior- en seniorleden op A-banen gelijke rechten van afschrijving. Na 19.00 uur echter, alsook de gehele zaterdag en zondag, plus de als zodanig bekende feestdagen, hebben de junior- en seniorleden alleen voorrang op die banen welke op het afschrijfbord zijn aangegeven. Bij slecht weer zijn gedurende deze uren en dagen de binnenbanen uitsluitend gereserveerd voor seniorleden, behoudens de eventuele jeugdtraining en competitie. Voor zover er banen vrij zijn, kunnen seniorleden en juniorleden op elkaars banen afschrijven, met het risico dat men plaats moet maken indien een of meer leden van een voor zijn/haar categorie bestemde baan gebruik wil(len) maken. Een combinatie senior(en) met junior(en) heeft recht op een normale afschrijving op een A-baan, op de overige banen heeft de daarbij aangewezen categorie (S of J) voorrang. Deze baanindeling kan door het bestuur of de parkcommissie worden gewijzigd. De wijziging moet op of bij het afschrijfbord worden vermeld. Verlichte banen De verlichte banen zijn geopend van 08.00 uur tot 23.00 uur, met uitzondering van zaterdag- en zondagavond na 19.00 uur.

 1. Park

Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen etc. tegen hal, clubgebouw, bomen, hagen, struiken e.d. te plaatsen, doch uitsluitend in de daarvoor bestemde ruimte. Auto’s en motoren dienen uitsluitend op het parkeerterrein geplaatst te worden en niet op de oprijlaan. Van dit laatste kan slechts bij zeer grote drukte worden afgeweken. Op en rond de banen, alsmede in de kantine en kleedkamers etc. dient men netheid en rust te betrachten. Men dient flessen en serviesgoed zelf terug te brengen naar de bar. Het is niet toegestaan te roken in het clubhuis.

 1. Algemeen

Iedereen -ook introducé(e)s- die verantwoordelijk is voor het (doen) breken van glaswerk, servies e.d. en/of het in ongerede doen raken van andermans eigendom, dient hiervan melding te maken aan de groundsman of een aanwezig lid van de park- of recreatiecommisie. Ieder lid en iedere introducé(e) is aansprakelijk voor de hierboven genoemde schade en dient voor eventuele kosten zorg te dragen. Het bestuur houdt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen en/of aanvullingen op voorstaand reglement te publiceren en toe te passen. De leden van de parkcommissie alsook de groundsman zien namens het bestuur toe dat de reglementen worden nageleefd.

 1. Overtreding baanreglement

Bij ernstige overtreding van het baanreglement kan het bestuur op voordracht van de groundsman en/of een lid van de parkcommissie besluiten een lidmaatschapskaartje van het in overtreding zijnde lid voor 14 dagen in te nemen.

 1. Slotbepaling

In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.